. .

The page is printed

Naša stratégia

Stratégia DB Schenker 2020

Naša firemná stratégia je základom pre dlhodobo oudržateľný úspech podnikania DB Schenker. Zahŕňa všetky dimenzie udržateľnosti: ekonomický úspech, spoločenskú zodpovednoť a ochranu životného prostredia.

Do roku 2020 budeme profitabilným trhovým lídrom a budeme zastávať poprednú pozíciu na našich cieľových trhoch.  V nadväznosti na našu dlhodobú finančnú stabilitu, budeme aj naďalej investovať do rastových trhov, nových obchodov a do rozširovania znalostí našich zamestnancov.  Budeme dodávať inovatívne produkty založené na vysoko výkonných procesoch a IT systémoch tak, aby naši zákazníci boli maximálne spokojní s našou prvotriednou sieťou a riešeniami pre konkrétne priemyselné odvetvia.

Do roku 2020 budeme top zamestnávateľov v našom odvetví. Sme rozmanitá a medzinárodná spoločnosť, inšpiratívna a atraktívna pre ľudí všetkých vekových kategórií a profesií. Podporujeme rozvoj našich zamestnancov a ponúkame im lokálne i medzinárodné pracovné príležitosti. Naše vzťahy sú založené na vzájomnej dôvere a spoločnej filozofii riadenia. Ponúkame pracovné prostredie, ktoré rešpektuje individuálne potreby a hodnoty každého zamestnanca.

Do roku 2020 budeme ekologickým priekopníkom v logistickom odvetví. Naše portfólio zelených služieb a odborné znalosti v oblasti eko-poradenstvo sú jadrom našej stratégie. Poskytujú jasnú konkurenčnú výhodu pre našich zákazníkov aj pre nás. DB Schenker bude považovaný za  meradlo, pokiaľ ide o uhlíkovú a energetickú efektívnosť. Chceme sa tiež podieľať na znižovaní ďalších emisií, akou je napríklad hluk, aby sa zvýšila akceptácia nášho rastu spoločnosťou. 

Naša stratégia pre rok 2020 zahŕňa všetky rozmery úspešného a trvalo udržateľného podnikania a dáva do súľadu  hospodárske, sociálne a environmentálne aspekty. Vďaka našej stratégii chceme dosiahnuť naplnenie našej spoločnej vízie: 

Ako ziskový trhový líder, top zamestnávateľ a priekopník v oblasti ochrany životného prostredia, sa do roku 2020 staneme vedúcim poskytovateľom integrovaných prepravných a logistických služieb. líder

DB Schenker. Delivering solutions.

Posledná aktualizácia: 15.09.2014

K začiatku stránky