. .

The page is printed

Námorná preprava

Preprava nebezpečného tovaru v námornej preprave

Preprava nebezpečného tovaru predstavuje veľkú výzvu pre všetky zúčastnené strany a aj pre prepravnú sieť. My vám ponúkame transportné riešenia prispôsobené špeciálnym požiadavkám na prepravu nebezpečného tovaru.

Keď chcete prepravovať nebezpečný tovar musíte mať na zreteli mnoho vecí. Rozličné triedy nebezpečných tovarov si vyžadujú rôzne opatrenia a balenie, nakládka, preprava i vykládka sa musia riadiť zo zákona vyplývajúcimi nariadeniami.

Naši špecialisti na prepravu nebezpečného tovaru vám poradia v oblasti prepravy nebezpečných tovarov a poskytnú rady o osobitosti výnimočných predpisoch týkajúcich sa vašich produktov.

Aby boli dodržané potrebné bezpečnostné štandardy, disponujú všetci zamestnanci potrebným vzdelaním a odbornými znalosťami. Okrem toho máte neustále aktuálne informácie o priebehu prepravy, od vyzdvihnutia až po doručenie.

Naša sieť v európskej cestnej preprave je prispôsobená nato, aby prepravila 98 percent bežných tovarov z ADR tried. Isté obmedzenia platia pri preprave nebezpečných tovarov tried 1, 6 a 7, ako aj pri obzvlášť nebezpečných látkach na základe zákonných nariadení alebo špecifických obmedzení pre danú krajinu.

Zašlite nám vaše požiadavky s údajmi o nebezpečnom tovare:

  • UN kód
  • Názov látky (technický názov)
  • Trieda, ADR skupina alebo kód klasifikácie
  • Ide o odpad?
  • Náklad ohrozujúci životné prostredie?
  • Spôsob balenia
  • Množstvo tovaru

Posledná aktualizácia: 05.08.2016

K začiatku stránky