. .

The page is printed

Ekologický prístup

Transparentnosť na všetkých úrovniach

Vďaka metódam, ktoré používame na výpočet CO2 sme sa stali vedúcim hráčom v našom odvetví a dokážeme vám ponúknuť vysokú transparentnosť služieb a procesov súvisiacich s vašou uhlíkovou stopou.

Inými slovami, vždy budete vedieť, ako sme sa dopracovali ku konkrétnym číslam, a čo presne robíme na podporu ochrany životného prostredia.

Zaručujeme komplexnú transparentnosť environmentálnej výkonnosti na všetkých úrovniach.

Zaznamenávame a uverejňujeme údaje o emisiách pre pozemnú, leteckú a námornú prepravu, ako aj pre činnosti zmluvnej logistiky, ako aj údaje o emisiách pre jednotlivé zariadenia, ktoré prevádzkujeme. Naše údaje zahŕňajú číselné údaje o látkach znečisťujúcich ovzdušie a všetkých dôležitých skleníkových plynoch, ako to stanovuje Protokol skleníkových plynov. Okrem toho,  naše procesy výpočtu ekologickej stopy spĺňajú normy ISO 14064-1 a EN 16258.

Vašu ekologickú stopu si môžete jednoducho vypočítať pomocou online voľne dostupného nástroja EcoTransIT (www.ecotransit.org).

Najdôležitejšie údaje o našej environmentálnej výkonnosti nájdete v prílohách „Climate Protection/Ochrana klimatických podmienok” a „Pollutant Balance/Rovnováha znečisťujúcich látok” nášho každoročne publikovaného environmentálneho katalógu  Environment Brochure.

Posledná aktualizácia: 15.09.2014

K začiatku stránky