. .

The page is printed

Zodpovednosť

Výpočet uhlíkovej stopy

Na výpočet našej uhlíkovej stopy používame najnovšie výpočtové normy pre zber a vyhodnocovanie údajov v oblasti ochrany životného prostredia.

Spoločnosť DB Schenker zbiera environmentálne údaje o svojej pozemnej, železničnej, leteckej a oceánskej doprave, aktivitách zmluvnej logistiky a o svojich logistických centrách. Tieto dáta zahŕňajú  údaje o látkach znečisťujúcich ovzdušie a príslušných skleníkových plynoch, ako to stanovuje Protokol o skleníkových plynoch.

Výpočty našich aktuálnych ekologických stôp sa vykonávajú rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcich rokoch (od roku 2007).  Všetky dôležité údaje zhromažďuje náš tím zodpovedný za firemnú environmentálnu politiku. Údaje sa následne spracovávajú a analyzujú v spolupráci s poradenskou skupinou INFRAS, ktorá asistovala pri zostavovaní európskej normy EN 16258 pre výpočet emisií skleníkových plynov v nákladnej a osobnej doprave.  Preto vypočítaná stopa CO2 spĺňa požiadavky noriem ISO 14064-1 a EN 16258.

Emisie CO2 produkované spoločnosťou DB Schenker Logistics predstavovali v roku 2012 celkovo približne 15,6 miliónov metrických ton (priame a nepriame emisie). Emisie je možné rozdeliť nasledovne:

DB Schenker Logistics CO2-Emissionen, DB Schenker

Zoznam našich činností v oblasti ochrany životného prostredia nájdete v našom každoročne publikovanej správe Environment Brochure. Vytvorili sme tiež film, v ktorom detailne popisujeme, aké opatrenia sme prijali na zníženie nášho dopadu na životné prostredie.

Posledná aktualizácia: 15.09.2014

K začiatku stránky