. .

The page is printed

Zodpovednosť

Tri piliere trvalej udržateľnosti

Dobré hospodárske výsledky, spokojní zamestnanci a minimálny dopad našej činnosti na životné prostredie - to sú tri piliere, na ktorých stojí naša stratégia spoločenskej zodpovednosti.

DB Schenker aktívne podporuje skupinu DB Group v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi tromi kľúčovými piliermi spoločenskej zodpovednosti.

Ekonomický rozmer: Vedúci hráč na trhu so stabilným hospodárskym výsledkom

Sústredíme sa na potreby našich zákazníkom a ponúkame im vysoko kvalitné služby a riešenia s cieľom zabezpečiť dlhodobý rast a rentabilitu spoločnosti DB Schenker. Náš zdravý finančný základ a stabilný hospodársky výkon nám umožňujú vytvárať nové pracovné miesta a investovať do rozvoja odbornosti našich zamestnancov a vylepšovania riešení a poskytovaných služieb, a tak vytvárať základ pre ďalší rast.

Spoločenský rozmer: Žiadaný zamestnávateľ

Úspech v podnikaní si môžeme udržať len za predpokladu, že dokážeme získať a udržať si motivovaný a kvalifikovaný personál. Kľúčovú úlohu pritom zohrávajú tri faktory: vysoký stupeň spokojnosti zamestnancov, trvalý rozvoj personálu a silná firemná kultúra.

Avšak naša predstava spoločenskej zodpovednosti sa zakladá na snahe byť viac ako len skvelý zamestnávateľ. Trvalú udržateľnosť nášho podnikania totiž chceme dosiahnuť aj materiálnou a dobrovoľníckou podporou spoločensky prospešných projektov na medzinárodnej i lokálnej úrovni.

Ekologický rozmer: Priekopník v oblasti životného prostredia

Všetky spoločnosti na svete čelia stále väčšiemu tlaku na  prijímanie opatrení pre zlepšenie ochrany životného prostredia. V tomto ohľade sa predovšetkým v sektore dopravy očakáva významný posun a spoločnosť DB Schenker chce byť v čele tejto iniciatívy. Našim cieľom je získať pozíciu vedúceho poskytovateľa zelených logistických riešení.  Rovnako sa snažíme eliminovať objem emisií  CO2, vyprodukovaných našou činnosťou.

Spustili sme viacero iniciatív a rozširujeme svoje portfólio zelených riešení s cieľom dosiahnuť zníženie špecifických emisií CO2 o 20% v období do roku 2020. Jedným z príkladov tejto snahy je neustále vylepšovanie využívania našej dopravnej kapacity a modernizácia našich logistických parkov. Disponujeme vozovým parkom s nízkou produkciou emisií a našich šoférov školíme ako jazdiť úsporne.  

Sme pripravení pomôcť vám znížiť alebo plne kompenzovať emisie CO2 vytvárané pri akomkoľvek spôsobe dopravy, ktorú využívate vo svojom dodávateľskom reťazci.

Posledná aktualizácia: 15.09.2014

K začiatku stránky